panfuuuu

Temat: Prof. UŚ dr hab. A. Glimos - Nadgórska - Dydaktyka historii
w II RP - czym jest ewaluacja - podaj cztery kompetencje kluczowe w szkole podstawowej - czym jest podstawa programowa i co zawiera - czym jest zewnętrzny system oceniania - jakie ... o te wprowadzające, naprowadzające, pobudzające, podsumujące) - napisz przykładowe tytuły dla map : rozwojowej i problemowej - podczas procesu awansu zawodowego jakim nauczycielom przydzielany jest opiekun (stażysta i kontraktowy) - podstawowy...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=4824Temat: Poszukuje planu lidera WDN
Majeczka, wklejam swój stary. Może skorzystasz. Tylko tabela mi się nie wkleiła, ale chyba się dopatrzysz o co chodzi. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Zespołu Szkół Ogólnokształcących w .................................... Założenia WDN:  WDN jest aktywnym podejściem nauczycieli do rozwiązywania istniejących w szkole problemów i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w takim zakresie, aby umieć im stawić czoła.  Wymaga od nauczycieli (całej społeczności szkolnej) poczucia autonomii i zrozumienia, że odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły spoczywa w ich rękach.  Preferuje dialog i akcentuje zespołowe uczenie się, w którym ważny jest nie tylko efekt, ale i sam proces zmiany osób biorących w nim udział.  Ma charakter ciągły i nie jest ograniczony w czasie.  WDN nie wyklucza doskonalenia nauczycieli poza murami szkoły lub w szkole, a także we współdziałaniu z nauczycielami z innych placówek.  Następstwem doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli powinna być zmiana praktyki szkolnej. Jest to miarą efektywności WDN. Program WDN obejmuje trzy podstawowe sfery działalności Szkoły: • dydaktyczną • wychowawczą • opiekuńczą Cele WDN:  główny:  wzrost efektywności pracy szkoły.  szczegółowe:  poprawa procesu nauczania i uczenia;  propagowanie pracy zespołowej;  doskonalenie umiejętności i metod pracy z uczniami;  osobiste doskonalenie się;  doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole;  rozwijanie współpracy z rodzicami;  efektywniejsze rozwiązywanie problemów szkolnych i wychowawczych. Formy :  warsztaty  posiedzenia samokształceniowe RP  diagnoza wybranych obszarów  udział w doskonaleniu zewnętrznym  ewaluacja Metody:  Metody wspierające pracę nad zagadnieniami merytorycznymi (burza mózgów, ... WDN:  Nauczanie i wychowanie (doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczycieli).  Doskonalenie zawodowe nauczycieli (awans zawodowy, udział w kursach, szkoleniach, studia magisterskie i podyplomowe).  Praca Rady Pedagogicznej.  Program Wychowawczy Szkoły.  Wewnątrzszkolny System Oceniania.  Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.  Współpraca z rodzicami – rodzice w szkole.  Ewaluacja. Szkolny plan doskonalenia na rok szkolny 2004/5, 2005/6 i 2006/7 Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Diagnoza ... etapie kształcenia Praca indywidualna nauczycieli Wrzesień - październik Nauczyciele Opracowanie planu rozwoju Szkoły Konsultacje, dyskusje w zespole roboczym Grudzień 2004, styczeń 2005 Powołany zespół Opracowanie harmonogramu rad szkoleniowych Diagnoza potrzeb Wrzesień Dyrektor, lider Ustalenie zestawu ... przeprowadzenie konkursu, ewaluacja W ustalonym terminie Organizator konkursu Przeprowadzenie badania poziomu kompetencji w klasie trzeciej, sprawdzianów próbnych w klasie szóstej, próbnych egzaminów gimnazjalnych w klasie trzeciej Opracowanie testów, przeprowadzenie sprawdzianów, opracowanie raportów W ustalonym terminie Dyrektor, nauczyciele Analiza sprawdzianów zewnętrznych Analiza wyników, opracowanie raportów, wnioski czerwiec Powołany zespół Ewaluacja pracy szkoły – przygotowanie narzędzi do badań praca w zespole ds. mierzenia jakości pracy szkoły W ustalonym terminie Powołany zespół
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1146